Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

PODSTAWOWE PODSUMOWANIE

Spółka HORMA Displays s.r.o. (REGON: 29312817) przetwarza Państwa dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy z Państwem w sprawie sprzedaży towarów (lub wdrożenia środków podjętych przed zawarciem niniejszej umowy) oraz dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, które są niezbędne w celu wypełnienia zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych przez tę spółkę.  

1. TOŻSAMOŚĆ i DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

1.1.      Administratorem Państwa Danych Osobowych jest spółka HORMA Displays s.r.o., siedibą Havlíčkova 2838, 767 01 Kroměříž, REGON: 29312817.

1.2.      Dane kontaktowe Administratora są następujące:

a)     adres do doręczeń: HORMA Displays s.r.o., Havlíčkova 2838, 767 01 Kroměříž, adres poczty elektronicznej: horma@horma.cz, telefon: +420 602 192 645

b)    adres do doręczeń: HORMA, spol. s.r.o., Februárová 153, 958 01 Partizánske, adres poczty elektronicznej: horma@horma.sk , telefon: +421 902 377 729.

1.3.      Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1.     Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest fakt, że takie przetwarzanie jest niezbędne do:

2.1.1.   realizacji umowy między Państwem i Aministratorem albo wdrożenia środków podjętych  przez Administratora przed zawarciem tej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w kontekście  przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę nr 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwane dalej  „rozporządzeniem“);

2.1.2.   realizacji obowiązków prawnych, które odnoszą się do Administratora, v rozumieniu art.  6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, mianowicie w szczególności  spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę nr  235/2004 Dz.U., o podatku od towarów i usług, w brzmieniu aktualnym, ustawę nr 586/1992 Dz.U., o podatku dochodowym, w brzmieniu aktualnym oraz ustawę nr 563/1991 Dz. U., o rachunkowości, w brzmieniu aktualnym.

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1.      Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja umowy między państwem i Administratorem, w tym dostarczenie towaru i rozstrzygnięcie odpowiedzialności za wady, bądź  wdrożenie środków podjętych przez Administratora przed zawarciem niniejszej umowy a także wypełnienie przez Administratora związanych z nią obowiązków publicznych.

3.2.      Administrator automatycznie nie decyduje indywidualnie w myśl art. 22 rozporządzenia.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania praw i obowiązków wynikających z umowy oraz przez okres niezbędny do celów archiwizacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, lecz nie dłużej niż w terminie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

5. INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1.      Pozostałymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą firmy spedycyjne i dalsze osoby uczestniczące  w dostawie towarów lub dokonywaniu płatności na podstawie umowy kupna  oraz osoby zabezpieczające dla Administratora usługi techniczne związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, w tym oprogramowania operacyjnego i przechowywania danych. Następnymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą CzechProject spol. s r.o. (REGON: 25942344, nasz dostawca rozwiązań internetowych), General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (REGON: 26087961), TOPTRANS EU, a.s. (REGON: 28202376), GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. (REGON: 44795092), Geis CZ s.r.o. (REGON: 44567359), Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (REGON: 61329266), Česká pošta, s.p. (REGON: 47114983), HORMA, spol. s.r.o., z siedzibą Februárová 153, 958 01 Partizánske, numer identyfikacyjny: 36313050, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Trenčínie (Okresný súd Trenčín), Oddział Sro, pozycja 19283/R (dalej „Administrator“).

5.2.     Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków ustawowych mogą być organy urzędu finansowego  lub inne kompetentne urzędy w przypadkach, kdy obowiązek ten dla Administratora wynika z obowiązujących ogólnych przepisów prawnych.

5.3.      Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH

6.1.      Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu macie Państwo prawo zażądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,  przysługuje Państwu prawo do naprawy lub usunięcia Państwa danych osobowych, ewentualnie do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych  oraz prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

6.2.      Jeśli Państwo uważacie, że przez przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało naruszone albo jest łamane rozporządzenie, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

6.3.      Państwo nie są zobowiązani do podania danych osobowych. Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy a bez podania Państwa danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy czy też jej realizacja przez Administratora.