Informácie o spracovaní osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosti HORMA  spol. s.r.o. (IČ 36313050), zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka 19283 / R. , vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, z toho dôvodu, lebo je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre uskutočnenie  opatrenia, ktoré bolo prijaté pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ  ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť HORMA, spol. s r.o. , so sídlom Februárová 153, 95801 Partizánske, Slovesnká Republika, identifikačné číslo: 36313050 (ďalej len "správca").

1.2. Kontaktné údaje na správcu sú následujúce:

a) adresa pre doručovanie: HORMA spol. s.r.o., Havlíčkova 2838, 767 01 Kroměříž, CZ, adresa elektronickej pošty: horma@horma.cz, telefon: +420 602 192 645

b) adresa pre doručovanie: HORMA, spol. s.r.o., Februárová 153, 958 01 Partizánske, SK, adresa elektronickej pošty: horma@horma.sk, telefon: +421 902 377 729.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

2.1.1. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");

2.1.2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani za príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom 431/2002 Z. z. o účtovnictve v znení neskorších predpisov.

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov  plnenie zmluvy medzi vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či za vykonanie opatrenia správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinnosti správcom.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností tejto zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, či na realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zabezpečujúce pre správcu technické služby, ktoré súvisia s prevádzkou e-shop, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú CzechProject spol. s r.o. (IČ: 25942344, poskytovateľ nášho internetového riešenia), General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (IČ: 26087961), TOPTRANS EU, a.s. (IČ: 28202376), GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. (IC: 44795092), Geis CZ s.r.o. (IC: 44567359), Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (IČ: 61329266), Slovenská pošta, š.p. (IČ: 47114983), Mária Horňáková - HORMA, (IČ: 46295640). 

5.2. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

5.3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu, alebo na vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť,  či ju zo strany správcu splniť.