Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť HORMA spol. s.r.o., IČO: 36313050, DIČ: 2020077851, IČ DPH: SK2020077851, sídlo spoločnosti Februárová 153, 95801 Partizánske a na druhej strane je kupujúci v súlade so  zákonom 108/2000,  ustanovením § 12 ods. 1.

Zmluvou sa rozumie objednávka realizovaná prostredníctvom e-shopu z webových stránok.

Spôsob objednania tovaru a uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

Tovar je možné objednať prostredníctvom objednávkového formulára v e-shope.

Odoslaná objednávka sa berie ako záväzná, a kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami. Po odoslaní objednávky kupujúci dostane potvrdenie e-mailom – týmto dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Právo vlastniť tovar, prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.

Platobné podmienky

Platenie na dobierku

Platenie na faktúru a to na základe vzájomnej dohody

Platenie na zálohovú faktúru

Prípadne dohodnúť prevzatie tovaru iným spôsobom

 

Ceny

Ceny sú zjednané na základe ponuky predávajúceho. Kupujúci akceptuje ponúknutú cenu odoslaním objednávky. Uvedené ceny na objednávke sú pevné s platnosťou ku dni odoslania objednávky.

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

Dodacie podmienky

Objednávky sa väčšinou zasielajú v čo možnom najkratšom termíne. Pokiaľ uvedený tovar nie je na sklade, informujeme zákazníka a dohodneme s ním individuálne podmienky dodania.

 

Spôsob doručenia

Na základe objednaného tovaru, vyberáme najvhodnejšieho dopravcu.

Cena za dopravu ja fakturovaná podľa platných taríf dopravcov – Slovenskej pošty, Geis, Top trans, General parcel a ďalších. Každá zásielka sa individuálne posudzuje podľa rozmerov a hmotnosti. 

 

Prevzatie zásielky kupujúcim

Zákazník je povinný pri preberaní balíku skontrolovať neporušenosť obalu. Pokiaľ zistí poškodenie obalu balíku, upozorní na túto skutočnosť dopravcu, za jeho prítomnosti rozbalí balík a prekontroluje funkčnosť a kvalitu tovaru. Pokiaľ zistí poškodenie tovaru -  balík nepreberie a vráti ho dopravcovi.

 

Reklamácie

Reklamácia tovaru sa riadi príslušným ustanovením zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Odstúpenie od zmluvy

Ak je predaj tovaru uskutočnený na základe objednávky z e-shopu, je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takejto zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa.
Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzavieranej na diaľku musí byť predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vráti tovar na adresu dodávateľa.

Nebudú však uznané reklamácie spôsobené neodbornou manipuláciou a špatným skladovaním.

 

Ochrana osobných dát

Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracúval a uchovávali jeho údaje vo všetkých dokumentoch súvisiacich s objednávkou.

 

Zodpovednosť za škody

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené kupujúcim jeho neodborným zachádzaním, používaním, ako aj spôsobené externými udalosťami u zákazníka. Na tieto vady sa nevzťahuje záruka ani možnosť vrátenia tovaru.

 

Záverečné ustanovenie

V deň objednania tovaru prostredníctvom elektronickej objednávky, akceptuje kupujúci uvedené obchodné podmienky bez výhrad.

Akceptuje tiež v tento deň platnosť objednávky, cenu, prepočítanie prepravy a balenia.

Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.